Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

Cégadatok

 

A Társaság (cég) neve: Pesti Vigadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: Pesti Vigadó Nonprofit Kft.

Idegen nyelvű elnevezése: Pesti Vigadó Nonprofit Ltd.

Székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 2.

A Társaságot nyilvántartó cégbíróság, a Társaság cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-09-191474

Statisztikai számjel: 24955461-9004-572-01

Adószám: 24955461-2-41

A Társaság bankszámláját kezelő pénzintézet, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár, Budapest - HU21-10023002-00334631-00000017

Képviselő: Dr. Molnárné Szunyi Barbara ügyvezető

 

 

Alapító Okirat

módosításokkal egységes szerkezetben

 

Preambulum

A Magyar Művészeti Akadémia, mint alapító a jelen okirat szerint állapítja meg a Pesti Vigadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratát.

A Társaság alapításának és működésének célja a Magyar Művészeti Akadémia alapító kizárólagos tulajdonában lévő Pesti Vigadó, mint épület és mint intézmény fenntartása és üzemeltetésének biztosítása.

1. A társaság cégneve, székhelye

1.1 A társaság cégneve: Pesti Vigadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Pesti Vigadó Nonprofit Kft.

1.2 A társaság idegen nyelvű cégneve: Pesti Vigadó Nonprofit Limited

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: Pesti Vigadó Nonprofit Ltd.

1.3 A társaság székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 2.

1.4 A társaság határozatlan időre alakult.

 

2. A társaság alapítója

2.1 Alapító neve: Magyar Művészeti Akadémia

Alapító nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 7.Pk.60.938/2011/3. és 7.Pk.60.938/2011/8.

Alapító székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 2.

2.2 Alapító képviseletére jogosult neve: Vashegyi György, Elnök

Alapító képviseletére jogosult lakcíme: 1124 Budapest, Lejtő út 9.

 

3. A társaság tevékenységi körei

3.1 A Társaság főtevékenysége:

9004 Művészeti létesítmények működtetése

3.2 A társaság egyéb tevékenységi körei:

1812 Nyomás (kivéve: napilap)

1813 Nyomdai előkészítő tevékenység

1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

1820 Egyéb sokszorosítás

4761 Könyv-kiskereskedelem

4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem

4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

5610 Éttermi, mozgó vendéglátás

5621 Rendezvényi étkeztetés

5629 Egyéb vendéglátás

5630 Italszolgáltatás

5811 Könyvkiadás

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819 Egyéb kiadói tevékenység

5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

5914 Filmvetítés

5920 Hangfelvétel készítése, kiadása

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

7311 Reklámügynöki tevékenység

7312 Médiareklám

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8552 Kulturális képzés

9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003 Alkotóművészet

9102 Múzeumi tevékenység

9103 Történelmi hely, építmény, egyéb

 

4. A társaság törzstőkéje, a tag törzsbetétje

4.1 A társaság törzstőkéje 53 000 000 Ft, azaz ötvenhárommillió forint, amely 53 000 000,- Ft, azaz ötvenhárommillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100% százaléka.

4.2. A tag a Társaság rendelkezésére bocsátott 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forintot, amely a tag pénzbetétjének 5,6604 %-a.  A fennmaradó 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forintot, amely a tag pénzbetétjének 94,3396 %-a, 2014.12.05. napjáig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

4.3 Magyar Művészeti Akadémia alapító tag törzsbetétje:

A törzsbetét összege: 53 000 000,- Ft

A törzsbetét összetétele: 53 000 000,- Ft készpénz

 

5. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

 

6. A társaság, mint egyszemélyes társaság működése

6.1 Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

6.2 Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

 

7. A társaság gazdálkodása, a nyereség felosztása

7.1 A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat fő tevékenységének elősegítése érdekében, a gazdasági tevékenységből származó nyereség a tag részére nem fizethető ki, az a társaság vagyonát gyarapítja és kizárólag a céljainak megfelelő tevékenység folytatására és a Pesti Vigadó fejlesztésére használható fel.

7.2 A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt nem teljesíthet.

7.3 A társaság üzleti éve a naptári nappal megegyező.

7.4. A társaság jogügyletei megkötése körében alkalmazandó rendelkezések:

7.4.1 a Társaság által megkötni tervezett 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint) értékhatárig terjedő szerződés megkötéséhez ellenjegyzés nem szükséges, míg az 1.000 000,- Ft (azaz egymillió forint) értéket meghaladó szerződés megkötéséhez szükséges ellenjegyzés megadása a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik. Ezen legfőbb szervi jogkör gyakorlása során az MMA Elnöksége helyett

  1. 5. 000.000,- Ft (azaz ötmillió forint) értékhatárt meg nem haladó szerződés megkötése esetén az MMA Titkársága Gazdasági és Pénzügyi Főosztályának főosztályvezetője, míg
  2. 5.000.000,- Ft (azaz ötmillió forint) értékhatárt meghaladó szerződés megkötése esetén az MMA főtitkára (Főtitkár)

jár el;

7.4.2.  a társaság által megkötni tervezett, 50 000 000,- Ft (azaz ötvenmillió forint) értéket meghaladó bármely szerződés – így különösen, de nem kizárólagosan vagyontárgy vagy vagyoni értékű jog elidegenítése, valamint hitel felvétele – esetében a megelőző tárgyalások folytatásához előzetes felhatalmazás és a szerződés megkötéséhez előzetes jóváhagyás megadása a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik;

7.4.3. a társaság által megkötni tervezett 100 000 000,- Ft (azaz százmillió forint) értéket meghaladó bármely szerződés – így különösen, de nem kizárólagosan vagyontárgy vagy vagyoni értékű jog elidegenítése, valamint hitel felvétele – esetében a megelőző tárgyalások folytatásához előzetes felhatalmazás és a szerződés megkötéséhez előzetes jóváhagyás megadása az MMA Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

 

8. Az alapítói határozat

8.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

8.2. A társaság vonatkozásában legfőbb szerv hatáskörében a jogokat a Magyar Művészeti Akadémia Elnöksége (MMA Elnöksége) gyakorolja az MMA Alapszabályának 32.§ hc.) alpontja szerint.

8.3. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik különösen:

8.3.1. a társaság Alapító Okiratának megállapítása, módosítása;

8.3.2. a társaság megszüntetése, döntés egyesülésről vagy szétválásról;

8.3.3 a társaság fő tevékenységi körének megváltoztatása;

8.3.4. a társaság törzstőkéjének felemelése vagy leszállítása;

8.3.5. a társaság éves gazdálkodási és pénzügyi terve elveinek és főösszegének jóváhagyása;

8.3.6. a mérleg és az eredménykimutatás jóváhagyása;

8.3.7 a társaság felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása;

8.3.8. a társaság könyvvizsgálójának kinevezése és visszahívása, díjazásának megállapítása;

8.3.9. a társaság jogügyletei vonatkozásában a megelőző tárgyalások folytatásához szükséges előzetes felhatalmazás és a szerződés megkötéséhez szükséges előzetes jóváhagyás megadása a jelen Alapító okirat rendelkezései szerint.

8.3.10. a javadalmazási szabályzat megalkotása és módosítása a mindenkori jogszabályi rendelkezések szerint.

 

9. Az ügyvezetés és képviselet

9.1. Az ügyvezető

9.1.1. Az MMA Elnöke jogosult a társaság ügyvezetőjének kinevezésére, visszahívására, díjazásának megállapítására.

9.1.2. Az MMA Elnöke jogosult az ügyvezető feletti munkáltatói jogok gyakorlására.

9.1.3. A Társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult első ügyvezetője:

Név: Dr. Molnárné Szunyi Barbara

Lakcím: 1041 Budapest, Dessewffy utca 32.

9.1.4. Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2014. április 23. napja.

9.1.5. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el, díjazását – évente egyszer – a társaság terhére meghatározott összegben kell megállapítani, havonta esedékes összegben.

9.1.6. Az ügyvezető minden naptári negyedév utolsó napját követő tizenötödik napig beszámolót készít az MMA Elnökségének a társaság működéséről és ügyvezetői tevékenységéről.

9.1.7. Az ügyvezető megbízatásának ideje alatt tudományos, oktató, irodalmi, művészeti és más szerzői jogvédelem alá eső tevékenységek kivételével egyéb kereső foglalkozást nem folytathat, a társaság e jogcímeken sem jogosult díjra. Az ügyvezető pártpolitikai tevékenységet nem folytathat, párt nevében nyilatkozatot nem tehet. Az ügyvezető nem szerezhet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági tevékenységet folytat, mint jelen társaság. Az ügyvezető tevékenységének megkezdése előtt írásbeli nyilatkozatot tesz arról, hogy vele szemben ezen összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

9.1.8. Az ügyvezető önálló cégjegyzésre jogosult.

9.1.9. Az ügyvezető vagyonnyilatkozat tételére köteles a mindenkori jogszabályi rendelkezések szerint.

9.1.10. Az ügyvezető köteles tájékoztatni a legfőbb szervet, ha a társaság lejárt tartozásainak összértéke meghaladja mérlegfőösszegének 10%-át.

 

9.2. Cégvezető

9.2.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet, határozatlan időtartammal.

9.2.2 Az ügyvezető a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott értékhatárokig önálló cégjegyzésre jogosult.

9.2.3. A cégvezető kinevezésére, felmentésére és díjazása megállapítására az ügyvezető jogosult.

 

9.3. A társaság cégjegyzése

9.3.1. A társaság cégjegyzésére az ügyvezető és – a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott értékhatárokig – a cégvezető önállóan jogosultak.

9.3.2. A társaság cégjegyzésére az alábbi munkavállalók együttesen jogosultak 2014. december 1. napjától határozatlan időtartamra:

a) Vargáné Költő Orsolya (szül.: Költő Orsolya, szül. hely és idő: Mór, 1977.11.28., anyja neve: Both Zsuzsanna)

Lakcíme: 8640 Fonyód, Ezüsthíd utca 4.

b) Lesti Árpád (szül.: Budapest, 1984.09.26., anyja neve: Bene Julianna Mária)

Lakcíme: 2230 Gyömrő, Lengyel u. 4. 2. ép.

 

10. Felügyelőbizottság

10.1. A társaság ügyvezetését a felügyelőbizottság ellenőrzi. A felügyelőbizottság köteles az éves beszámoló tárgyában a legfőbb szerv elé kerülő előterjesztés megvizsgálására.

10.2. A felügyelőbizottság jogában áll az ügyvezetéstől és a társaság munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni a társaság könyveit, pénzforgalmi számláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni.

10.3. A felügyelőbizottság elnökből és két tagból áll, akiket az MMA Elnöke választja határozott időre.

10.4. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai a 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamra:

10.4.1. a felügyelőbizottság megválasztott elnöke:

név:                dr. Lelkes Péter

anyja neve:     Dergács Mária

lakcíme:         2051 Biatorbágy, Szabadság út 85.

 

10.4.2. a felügyelőbizottság megválasztott tagja:

név:                Erdélyi Rudolf Zalán

anyja neve:     Cserta Ida Cecília

lakcíme:         1038 Budapest, Észak utca 14.

 

10.4.3. a felügyelőbizottság megválasztott tagja:

név:                Cseke Péter

anyja neve:     Riedinger Beatrix

lakcíme:         2083 Solymár, Sport utca 58

 

10.5. A felügyelőbizottság tagjainak részleges cserélődése, vagy a felügyelőbizottság új taggal (tagokkal) való kiegészülése esetén az új tag(ok) megbízatása a felügyelőbizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

10.6. A felügyelőbizottság maga állapítja meg az ügyrendjét, amelyet a legfőbb szerv hagy jóvá azzal, hogy a felügyelőbizottság munkájában meghívottként – tanácskozási jogosultsággal – részt vesz az MMA mindenkori Gazdasági és Pénzügyi Főosztályvezetője.

10.7. A Felügyelőbizottság tagjai vagyonnyilatkozat tételére kötelesek a mindenkori jogszabályi rendelkezések szerint.

 

11. Könyvvizsgáló

11.1. A társaságnál könyvvizsgáló kinevezésére kerül sor.

11.2. A könyvvizsgálat célja annak megállapítása; hogy a társaság által az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámoló a számvitelről szóló mindenkor hatályos törvény előírásai szerint készült és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

11.3. A könyvvizsgálót a legfőbb szerv választja azzal, hogy személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot.

11.4. A Társaság megválasztott könyvvizsgálója 2014. 07.29. napjától 2019.07.29. napjáig:

Név: Kocsisné Pálffy Gabriella Katalin

Anyja neve: Pahola Ilona

Lakcím: 8226 Alsóörs, Sarló utca 8.

Kamarai nyilvántartási száma: 000696

 

12. A társaság megszűnése

12.1 A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

12.2. A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

12.3. A társaság további, a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.

 

13. Egyéb rendelkezések

13.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

13.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2019. január 14.

 

A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. adat közzétételi kötelezettsége a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján