Házirend

A Pesti Vigadó házirendje

A Pesti Vigadó műemlékingatlan fenntartásáért és üzemeltetéséért felelős Pesti Vigadó Nonprofit Kft-nek kiemelt feladata az Ingatlan állagának védelme, célja pedig fenntartani és megőrizni a közönség számára a Pesti Vigadó által nyújtott kulturális sokféleséget és a magas művészeti színvonalat.

Fentiek biztosítása végett jelen Házirend határozza meg a Pesti Vigadót látogatók jogait, kötelezettségeit, mely előírások betartása és betartatása a műemlékingatlant látogató, használó valamennyi személy joga és kötelezettsége.

1. Az ingatlan megnevezése: Pesti Vigadó, nyitva tartása: a hét minden napján 10:00 – 17:00 óra között.

2. Az ingatlan fenntartója és üzemeltetője a Magyar Művészeti Akadémia, mint tulajdonos megbízásából a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. (Cg.: 01 09 191474; székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 2.)

3. A Pesti Vigadó használata:

3.1. A Pesti Vigadóban megrendezésre kerülő programokat – a zártkörű rendezvények kivételével – a hivatalos nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. A belépődíjas programok látogatásának előfeltétele az előzetes jegyvásárlás. A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az ingatlan hivatalos befogadó képességét – ideértve a koronavírus járványhelyzetre tekintettel esetlegesen elrendelt létszámkorlátot is – eléri az adott rendezvény látogatóinak a száma, akkor a házat megteltnek minősítse.

3.2. A Pesti Vigadó területén csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni.

3.3. A meghirdetett rendezvényekre késve érkező vendégek helyüket csak a szünetben tudják elfoglalni.

3.4. Kerekes székes vendégeink részére a Pesti Vigadó akadálymentesen látogatható. Kerekes székes látogatóink a számukra fenntartott helyekre vásárolhatnak belépőjegyet, a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. munkatársai az épületen belüli közlekedésben és a helyek elfoglalásában segítséget nyújtanak.

3.5. A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő rendszer alkalmazása során megvalósuló adatkezelésekről szóló tájékoztató a Társaság honlapján, az adatvédelem fül alatt megtalálható.

3.6 A közönségforgalmi területeken kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek készítése, csak érvényes látogatói jeggyel rendelkezők számára engedélyezett. A fotózáshoz minden egyéb esetben a Pesti Vigadó Nonprofit Kft-től kell írásban előzetes engedélyt kérni, a kommunikacio@vigado.hu e-mail címen. Érvényes látogatói jegy birtokában sem engedélyezett különösen családi események fotózása, filmforgatás, portfólió fotózás.

3.7. A hangversenyeken, előadásokon, rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos. (Idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is). E rendelkezés megsértése szerzői-, szomszédos jogi, illetve adatvédelmi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után. Amennyiben a látogató a hostess személyzet felszólítására sem hagy fel a jogsértő magatartással, a hostess személyzet, a közönségforgalmi ügyeletes, illetve a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget az adott rendezvényterem és a Pesti Vigadó épületének elhagyására.

3.8. Az épület egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányzásra kijelölt hely az épület Deák Ferenc utcai oldalán kijelölt terület.

3.9. Vakvezető kutya kivételével állatot, fegyvert, szúró-, illetve vágóeszközt, lőfegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, vagy anyagot tilos behozni a Pesti Vigadó területére.

3.10. Tilos bevinni a rendezvénytermekbe ételt és italt, illetve olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat. Amennyiben egészségügyi okokból indokolt, legfeljebb egy 0,5 literes palackban folyadék a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. illetékes munkatársainak előzetes értesítése mellett, táskában tartva bevihető.

3.11. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, vagy a látogatók és a munkatársak testi épségét, biztonságát, illetőleg a műtárgyakat és berendezéseket veszélyeztető egyéb tárgyakat bevinni, tárolni szigorúan tilos.

3.12. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, tüntetés és egyéb tömegmegmozdulás, bombariadó, stb.) esetén a látogatók kötelesek pontosan betartani a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. munkatársainak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.

3.13. A Pesti Vigadó épületében orvosi szoba működik. Az azonnali elsősegélyre szoruló vendégeket a hostessek az orvosi szobába kísérik, ahol a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. munkatársai az orvosi segítség megérkezéséig segítséget nyújtanak.

3.14. A Pesti Vigadó műemlékingatlan védelme minden látogató kötelessége, ennek keretében az épületben található eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a berendezések rongálása tilos! Az okozott károk megtéríttetése érdekében a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. a szükséges intézkedéseket köteles megtenni.

3.15. A látogatók, az ingatlant használók a Pesti Vigadó területére csak saját felelősségükre hozhatják be vagyon-, és értéktárgyaikat. A Pesti Vigadó területére bevitt tárgyak megőrzéséért és a tárgyakban keletkező bármilyen kárért a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget. A talált tárgyakat a látogatók a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. biztonsági szolgálatánál adhatják le, az elveszett tárgyaikat ugyanitt kereshetik. A talált tárgyakat a Ptk. 5:59. § (4) bekezdésének megfelelően a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. legfeljebb 3 hónapig őrzi meg. Elhagyott tárgyakkal kapcsolatos felvilágosítás a kozonsegszolgalat@vigado.hu e-mail címen kérhető.

3.16. Ittas egyének a Pesti Vigadót nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendezvényért felelős személy felszólítására köteles elhagyni az épületet.

3.17. A rendezvénytermekbe kabátot bevinni TILOS. A ruhatár használata kötelező! A ruhatárban kötelező leadni valamennyi csomagot, bármilyen méretű hátizsákot és hátitáskát, esernyőt és 30X40X20 cm-nél nagyobb méretű oldal- vagy kézitáskát.

3.18. A Pesti Vigadó épületében iskolás gyermek csoport esetén felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges. A csoportvezetőt, kísérő tanárt, illetve szülőt (valamint eseti külön engedéllyel rendelkező külső tárlatvezetőt) terhel mindennemű felelősség azért, hogy csoportjuk minden tagja betartsa a jelen Házirendben foglaltakat.

Két évnél fiatalabb kisgyermeket kizárólag babakocsiban, vagy a testre elől rögzített hordozóban lehet a közönségterekbe bevinni. A babakocsit csak tolni szabad, kézben összecsukott állapotban sem szállítható. Bármilyen korú kisgyermek nyakban, háton, ölben való hordozása biztonsági okokból nem megengedhető.

3.19. A hostess személyzet, a rendezvényszervező, illetve a biztonsági szolgálat munkatársa távozásra szólíthatja fel azt a látogatót, aki beszélgetéssel vagy hangos viselkedéssel a programokat vagy annak élvezetét zavarja. A Pesti Vigadó látogatása alatt a mobiltelefon és más, a programokat zavaró eszköz használata nem megengedett. Amennyiben a látogató felszólításra sem hagy fel a hivatkozott eszköz rendezvény alatti használatával, a hostess kollégák, a rendezvényszervező, illetve a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintettet a rendezvényterem elhagyására. A biztonsági szolgálat munkatársai jogosultak – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény vonatkozó rendelkezése alapján – a rendezvény megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető, illetve az ott jogellenesen tartózkodó személyt kilétének igazolására felszólítani, a rendezvényen való részvételét megtiltani, távozásra felszólítani, amennyiben az érintett személy ennek nem tesz eleget, és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges, a rendezvényről kivezetni. A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. munkatársai szükség esetén rendőri intézkedést is kezdeményezhetnek.

3.20. A Pesti Vigadó épületébe történő belépés és ott tartózkodás során – figyelemmel a COVID-19 vírus okozta járványügyi helyzetre – javasolt a saját használatú, a szájat és az orrot eltakaró maszk, sál, kendő, vagy egyéb hasonló eszköz viselése, valamint kötelező a bejárati ajtónál, illetve a Jegypénztárnál elhelyezett kézfertőtlenítő használata.

3.21. A Pesti Vigadó épületébe nem léphet be olyan személy, aki saját maga vagy a vele közös háztartásban élő, illetve vele napi kapcsolatban álló személy koronavírus fertőzöttsége igazolódott, közegészségügyi okból történt hatósági elkülönítés, foglalkozástól eltiltás vagy járványügyi zárlat hatálya alá tartozik, koronavírus fertőzöttségre utaló tüneteket (pl. láz, köhögés, nehézlégzés) mutat.

3.22. A Pesti Vigadó látogatói kötelesek a látogatásuk időtartama alatt a társas érintkezés, illetve az alapvető higiéniás követelmények járványügyi helyzetben megkívánt szintjét betartani.

3.23. A Pesti Vigadó helyiségeiben tartózkodó személyek létszáma nem haladhatja meg az adott helyiségre vonatkozóan kihelyezett előírásban foglaltakat, a bent tartózkodók között 1,5 méter távolság megtartása kötelező, a távolság be nem tartása esetén a Pesti Vigadó személyzete felhívja az érintett személyek figyelmét az előírt távolság betartására. Nem engedélyezett a látogatók számára a kihelyezett székek, ülőalkalmatosságok, egyéb bútorok áthelyezése, ha az a helyiségben tartózkodó személyek közötti 1,5 méteres biztonsági távolságot csökkenti.

3.24. A Pesti Vigadó személyzete ellenőrzi a liftet egyidejűleg használó személyek számát, szükség esetén a csoportokat szétválaszthatják, vagy külön lifthez irányíthatják.

3.25. A Jegypénztárnál, információs pultoknál az egy háztartásba tartozó személyek közül egy fő sorban állása engedélyezett. A sorban álló személyek között, várakozás közben a 1,5 méteres távolságot kötelező tartani.

3.26. Amennyiben a Pesti Vigadó bármely látogatója esetlegesen személyi sérülést szenved, a Pesti Vigadó nKft. az eset kivizsgálása érdekében jegyzőkönyvet vesz fel, továbbá amennyiben szükséges, az ügy intézését átadja a vele szerződéses jogviszonyban álló biztosító társaságnak.

3.27. A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. munkatársainak intézkedései a vendégekre, látogatókra nézve kötelező érvényűek.

3.28. Az a látogató, aki a jelen Házirendben foglaltakat megsérti, a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. munkatársai által figyelmeztetésben részesíthető, vele szemben adott esetben hatósági, bírósági, illetve egyéb eljárás is kezdeményezhető.

Amennyiben a Pesti Vigadót látogató személy a jelen Házirendben foglaltakkal nem ért egyet, a látogatás megkezdése előtt kérheti jegyének visszaváltását a jegypénztárban.

 

Budapest, 2020. július 3.

 

Dr. Molnárné Szunyi Barbara

ügyvezető

Pesti Vigadó Nonprofit Kft.