Kamerás megfigyelésről szóló adatvédelmi szabályzat

A szabályzat célja és hatálya, viszonya a Társaság más szabályzataihoz

 1. § A szabályzat célja, hogy meghatározza az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a Pesti Vigadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 2., képviseli: dr. Molnárné Szunyi Barbara ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) által a Társaság székhelyén üzemeltetett képrögzítő berendezések működtetésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alapjogi elveinek maradéktalan érvényre jutását és megakadályozza a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, azok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

 

 1. § A szabályzat hatálya a Társaság által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetésében, karbantartásában közreműködő szervezeti egységekre és azok munkavállalóira, továbbá e szabályzatban meghatározott szervezeti egységekre és a munkavállalókra, terjed ki.

 

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a általános adatvédelmi szabályai, valamint az 1. pontban foglalt hatályos adatvédelmi jogszabályok irányadók.

 1. § Az adatkezelő:                 Pesti Vigadó Nonprofit Kft.

címe:                                  1051 Budapest, Vigadó tér 2.

adószáma:                           24955461-2-41

elérhetősége:                       adatvedelem@vigado.hu

képviseli:                            dr. Molnárné Szunyi Barbara ügyvezető

Az adatvédelemi tisztviselő elérhetőségei: H-1241 Budapest, Postafiók 52.

dpo@jaczkovics.hu

Az adatvédelmi tisztviselő bármely adatkezeléssel összefüggő kérdés, észrevétel kapcsán segítséget nyújt.

A Társaság szervezetén belül a képfelvevő és rögzítő berendezések működését, üzemeltetését és egyben a tényleges adatkezelését a Társaság Üzemeltetési Csoportja végzi.

A Társaság a képfelvevő és rögzítő berendezések működése, üzemeltetése érdekében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Neve: S-SYSTEM SERVICE Védelmi és Biztonsági Kft.

Székhelye: 1039 Budapest, Kalászi köz 10/c.

Adószáma: 13807649-2-41 

Elérhetősége: titkarsag@s-system.hu

Képviseli: Tomsits Krisztián ügyvezető

Tevékenység: Személy- és vagyonvédelem

 

Neve: Érchegyi Generál Kft.

Székhelye: 2025 Visegrád, Széchenyi utca 41.

Adószáma: 14409756-2-13

Elérhetősége: erchegyi@erchegyi.hu

Képviseli: Érchegyi Csaba Rudolf ügyvezető

Tevékenység: Létesítmény üzemeltetés (kamerák, szerver)

 

A kamerás megfigyelő rendszerek által megfigyelt területek

 1. § A Társaság az alábbi helyeken üzemeltet kamerás megfigyelő rendszert:

Helyiség megnevezés

Alagsor Fsz.kiállítótér Lh.

Alagsor kiállítótér

Alagsor Tech. átjáró

Alagsor kiállítótér bejárat

Fsz.kiállítótér Deák F.u./Könyvtár sarok

Fsz.kiállítótér Fogadótér/Könyvtár sarok

Fsz.kiállítótér Alagsor/Könyvtár Lh.

Fsz.kiállítótér Deák F.u./Árkád sarok

Fsz.kiállítótér Fogadótér/Árkád sarok

Fsz.Fogadótér/kiállítótér sarok

Fsz.Aula infópult Észak

II.em.Műv.ölt.folyosó Lh.felé

Díszlépcső Jobb(Rejtett)

Díszlépcső Közép(Rejtett)

Díszlépcső Bal(Rejtett)

Fsz.Főbejárat Dél

Fsz.Főbejárat Észak

Fsz.Foyer Dél közép

Fsz.Foyer Dél

Fsz.Foyer Észak

Fsz.Foyer Észak közép

Fsz.sz. Lh.folyosó

FSZ.GAZDASÁGI PORTA

Külső Deák F.utca Gazd.Porta bejárat

Külső Deák F.utca/Árkád sarok

Külső Árkád Deák F.utca felé

Külső Árkád Főbejárat felé

Külső Árkád Étterem ajtó

Külső Árkád Vigadó utca felé

Külső Vigadó u./Árkád sarok

Külső Vigadó utca Casinó oldal

Fsz.Aula infópult Dél

Fsz.Fogadótér/Aula sarok

1.5 em.Déli Lh. Folyosó

1.5 em.Szerver szoba

1 em.Déli sz.Lh.folyosó 113-as iroda

1 em.Déli sz.lift

2. em Déli sz.lift

2.em Foyer Dél

5.em Észak Műv.ölt.folyosó

4.em.Észak Műv.ölt.folyosó

3.em.Észak Műv.ölt.folyosó

2.em.Észak Műv.ölt.folyosó terem felé

2.em.Foyer Észak

2.em.Déli sz.Lh.folyosó

3.em.Déli sz.Lh.folyosó

4.em.Déli sz.Lh.folyosó

2.em.Északi terem folyosó

2.em.Északi terem társalgó sarok

2.em.Északi terem Műv.ölt.sarok

2.em.Északi terem Foyer sarok

2.em.Déli terem pihenő

2.em.Panoráma folyosó Dél

2.em.Panoráma folyosó Észak

2.em.Társalgó

2.em.Déli terem Díszterem sarok

2.em.Déli terem Pihenő sarok

2.em.Déli terem Folyosó sarok

2.em.Déli terem Folyosó Hinterland sarok

2.em.Hinterland Déli Lh.sarok

2.em.Hinterland Déli terem sarok

2.em.VIP. Páholy/Díszterem bejárat

2.em.Déliterem Foly.foyer sarok

4.em.Déli sz.lift

4.em.Irodák folyosó

4.em.Titkárság

4.em.Makovecz t.titkárság sarok

4.em.Makovecz t.Elnöki sarok

4.em.Panoráma folyosó Dél

4.em.Panoráma folyosó Észak

4.em.Tárgyaló Hátsó sarok

4.em.Tárgyaló Panoráma foly.sarok

4.em.Sinkovits terem folyosó

4.em.Foyer Észak

4.em.Foyer Észak közép

4.em.Foyer Dél közép

4.em.Foyer Dél

5.em.Déli sz. Lh.folyosó

5.em.Déli sz.lift

4.em.Díszterem Foyer oldal Dél

4.em.Díszterem Foyer oldal Észak

Fsz.Déli sz.lift

5.em.Technikai raktár

4.em.Díszterem Észak közép

4.em.Technikai páholy Foyer oldal

4.em.Technikai páholy Pan.foly. oldal

4.em.Színház folyosó oldal

4.em.Színház homlokzati oldal

4.em.Díszterem Dél közép

4.em.Díszterem Panoráma oldal Észak

4.em.Díszterem Panoráma oldal Dél

5.em.Foyer Észak

5.em.Foyer Dél

6.em.Foyer Dél

6.em.Foyer Észak

6.em. Déli sz.lift

5.em.Kiálítótér A

5.em.Kiálítótér B

5.em.Kiálítótér C

6.em.Panoráma t. Északi kijárat

6.em.Panoráma t. Foly.kiált.lépcső

6.em.Panoráma terasz Észak

6.em.Panoráma terasz Dél

6.em.Panoráma t. Déli kijárat

6.em.62-es Többcélú terem A

6.em.62-es Többcélú terem B

6.em.62-es Többcélú terem C

6.em.61-es Többcélú terem A

6.em.61-es Többcélú terem B

6.em.61-es Többcélú terem C

 

Az adatkezelés

I. Az adatkezelés célja

 1. § A Társaságnál üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek üzemeltetésének célja a Társaság üzemeltetése alatt, illetve birtokában álló, közterületnek nem minősülő létesítmények őrzése továbbá a Társaság szolgáltatásait igénybe vevők, valamint a Társaság munkavállalói és megbízottai életének, személyének, testi épségének és vagyontárgyaik védelmének biztosítása.

  II. Az adatkezelés tárgya és jogalapja
   
 2. § A kamerás megfigyelőrendszerek üzemeltetése során
  1. kezelt adat: az érintett egyedi azonosítását célzó biometrikus adat (pl: az érintett képmása),
  2. kezelt adat forrása: az érintett,
  3. az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében az érintett ráutaló magatartással megadott hozzájárulása (belép, vagy ott tartózkodik a kamerával megfigyelt területen), továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében a Társaság jogos érdeke. A Társaság jogos érdeke a Társaság üzemeltetése alatt, illetve a birtokában álló, közterületnek nem minősülő létesítmények kamerával történő megfigyelése során az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, valamint a vagyonvédelem.

III. Az adatok nyilvántartásának módja (eszközök)

 1. § A Társaság által üzemeltetett kamerás megfigyelő rendszerek külső és/vagy belső térben elhelyezett, általános térfigyelési szerepet betöltő kamerákból, a kamerák által rögzített képet megjelenítő monitorokból valamint a Társaság szerver helyiségében illetve rack szekrényében elhelyezett, a kamerák által közvetített képet elektronikus formában rögzítő központi egységből (DVR) áll.

IV. Az adatokhoz való hozzáférés szabályai

 1. § (1) A megfigyelőrendszer által valós időben közvetített, a megfigyelő monitorokon megjelenítésre kerülő képeket az adatkezelő ügyvezetője, vagy az általa kijelölt személy, az üzemeltetést ellátó személyek (vagyonőrök) és szolgálati feletteseik tekinthetik meg.

(2) A megfigyelőrendszer által rögzített képfelvételhez kizárólag az adatkezelő ügyvezetője, valamint az általa kijelölt munkatárs illetve bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, az eljárásra illetékes más hatóság férhet hozzá.

 1. § A jogszabályban meghatározott szabálysértési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, valamint nemzetbiztonsági feladatok ellátása céljából - a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, az ügyészség, a bíróság, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a terrorizmust elhárító szerv, nemzetközi jogsegély keretében külföldi hatóság, jogának vagy jogos érdekeinek érvényesítése érdekében valamely harmadik személy igényelhet adatot.
 2. § Bíróság vagy hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt a megkereső részére a Társaság ügyvezetője, valamint az általuk kijelölt munkatársak haladéktalanul megküldik.
 3. § Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, a rögzítéstől számított három napon belül kérheti, hogy a felvételt a Társaság ne semmisítse meg vagy ne törölje.
 4. § A rögzített felvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított negyedik napon meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, e kötelezettséget a rendszer automatikus beállításával teljesíti a Társaság.
 5. § A felvétel felhasználásának minősül, ha a rögzített képfelvétel bírósági vagy hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználásra vagy bíróság, hatóság részére ilyen eljárás során benyújtásra kerül. A törlésről a felvétel napjának rögzítése mellett jegyzőkönyvet vesz fel a törlést végző munkatárs és közvetlen munkahelyi felettese.
 6. § (1) Az adatok kimentéséről, a megkeresés alapján teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos tényekről, körülményekről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely jelen szabályzat 2. számú mellékletét képezi és tartalmazza:
  1. az adatkérő (megkereső) nevét, címét,
  2. a kimentés (megkeresés) okát, célját,
  3. a megfigyelőrendszer elhelyezésére vonatkozó adatokat, a képrögzítés helyét,
  4. a képrögzítés időpontját és időtartamát,
  5. a kimentést végző személy nevét és munkahelyét.
    
 7. A jegyzőkönyv egy példányát a felvétel megőrzését kérelmező jogosultnak meg kell küldeni, illetve a társaság Adatvédelmi Szabályzatában meghatározottak szerint az adattovábbítási nyilvántartásba be kell jegyezni és annak mellékleteként meg kell őrizni.
 8. Ha a jegyzőkönyv felvételét követően bírósági vagy hatósági megkeresésre attól számított harminc napon belül nem kerül sor, hogy a megsemmisítés vagy törlés mellőzését kérték, és a rögzítéstől számított három napos határidő letelt, a rögzített képfelvételt a Társaság törli vagy megsemmisíti.

  V. Tájékoztatási kötelezettség a megfigyelőrendszerek működtetéséről
   
 9. § (1) A Társaság az elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazásának tényéről az érintetteket egyértelműen és részletesen tájékoztatja, így különösen a képfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről.
   
 10. A megfigyelt területeken, jól látható helyen, figyelmeztető táblákat, illetve matricákat helyez el az alábbi szöveggel:

„Figyelem! Kamerával megfigyelt terület!

A kamerarendszer üzemeltetője/adatkezelő: Pesti Vigadó Nonprofit Kft.

Az adatkezelő székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 2.

Az adatkezelő elérhetőségei: adatvedelem@vigado.hu

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és az adatkezelő jogos érdeke

Az adatkezelés célja: 2005. évi CXXXIII. törvény 31. §-a alapján vagyonvédelem

A felvételek tárolásának időtartama: 3 nap

A felvételek tárolási helye: az adatkezelő székhelye

A felvételek megtekintésére jogosultak: az adatkezelő ügyvezetője, vagyonőrök

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: http://vigado.hu/adatvedelem

VI. Adattovábbítás

 1. § A személyes adatok harmadik félnek továbbítása nem kerülnek, kivéve az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

  VII. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
   
 2. §A Társaság nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján a Társaság nem alkot profilt az érintettről.

VIII. Munkavállalók tájékoztatása

 1. § A munkavállalók tájékoztatást kapnak a kamerarendszer működéséről és annak szabályozásáról. A Társaság az új munkavállalókat munkába állás előtt, a munkaszerződéstől független dokumentumban tájékoztatja a kamerarendszerről, annak üzemeltetésének céljáról, a kamerák helyzetéről és látószögéről. Ennek megismerését a munkavállalók aláírásukkal igazolják.

  IX. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
   
 2. § Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben a Társaság adatvédelmi tisztviselőjén keresztül bármikor:
  1. tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
  2. pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
  3. a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
  4. adatai kezelése ellen tiltakozhat,
  5. kérheti az adatkezelés korlátozását.
 3. § Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e a Társaságnál, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy
  1. milyen célból kezeli,
  2. mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
  3. mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),
  4. milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
  5. a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
  6. harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
  7. amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
  8. az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,
  9. az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
  10. jogorvoslati lehetőségeiről.
 4. § A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a Társaság legkésőbb 25 napon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
 5. § Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. A Társaság csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.
 6. § Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a Társaság az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről a Társaság az érintettet értesíti.
 7. § Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy a Társaság köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:
  1. a személyes adatokat jogellenesen kezelték
  2. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
  3. ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
  4. a Társaság számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.
 8. § Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
  2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.
 9. § Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.
 10. § Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy Társaság a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először a Társaságot keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.
 11. § Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Társaság kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).
 12. § Lehetősége van adatinak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.
 13. § A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

X. Jogszabályi hivatkozások:

 1. § Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR)
 2. § A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,
 3. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 

XI. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat 2021. február 1. napján lépett hatályba és 2022. február 22. napján került felülvizsgálatra. Jelen szabályzat visszavonásig hatályos.


A jelen adatvédelmi tájékoztató alkalmazását elrendelem.

Kelt: Budapesten. 2022. év február hónap 22. napján
 

Dr. Molnárné Szunyi Barbara

ügyvezető

 

2. számú melléklet - Adatkimentési, adatszolgáltatási jegyzőkönyv